University of Wisconsin-Oshkosh Reports

Oshkosh, WI, US


STARS Version Submission Date Rating
v2.1 Jan. 29, 2018 Gold
v2.0 Sept. 12, 2016 Expired
v2.0 July 9, 2015 Expired
v2.0 June 18, 2014 Expired
v1.2 April 25, 2013 Expired
v1.0 Feb. 4, 2012 Expired